شركت بازرگانی رفاه صنعت پردیس

مدیرعامل و هیات مدیرهردیف نام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سمت
1 - نایب رئیس و مدیرعامل
2 اسداله علیزاده رئیس هیات مدیره
4 داود قاسم پور عضو هیات مدیره

با ما در تماس باشید

فاطمی غربی ، بعد از خیابان سیندخت پلاک 313

شماره تماس : 02166127552 - 02166127558