شركت بازرگانی رفاه صنعت پردیس

مدیرعامل و هیات مدیرهردیف نام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سمت
1 كاوس رئیسی مدیرعامل
2 محمد علی بیداری رئیس هیات مدیره
3 حسین عباس نژاد عضو هیات مدیره
4 محمد افخمی مغنی پور عضو هیات مدیره

با ما در تماس باشید

فاطمی غربی ، بعد از خیابان سیندخت پلاک 313

شماره تماس : 02166590292 - 02166590298 - 02166127547 - 02166127552 -02166127558