شركت بازرگانی رفاه صنعت پردیس

سهامداران شركت رفاه صنعت پردیسردیف سهامداران نماینده
1 شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شماره ثبت 407384 علی صادقی
2 شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شماره ثبت 407382 محمد علی بیداری
3 شرکت آینده سازان رفاه پردیس به شماره ثبت 428787 مهدی آزادواری
4 شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس -
5 ساختمانی توسعه رفاه پردیس -

با ما در تماس باشید

فاطمی غربی ، بعد از خیابان سیندخت پلاک 313

شماره تماس : 02166590292 - 02166590298 - 02166127547 - 02166127552 -02166127558